skip to Main Content
+31 (0)546 644 411 info@hofmanstaalbouw.nl

Bekijk hier onze bedrijfsfilm

Waarom Hofman

Hofman staalbouw BV staat voor ruim 30 jaar ervaring in de staalbouw en dak en wandbeplating. In 1987 werd het bedrijf opgericht door Henk Hofman. Hofman staalbouw heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een middelgrote speler in staalbouwend Nederland. In 2008 is het bedrijf overgedragen aan een nieuwe generatie aldus directeur Martijn Oosterhuis.

Dankzij onze goed opgeleide medewerkers en ons zeer moderne machinepark leveren we een topproduct.
De montage van staalconstructies en dak en wandbeplating wordt uitgevoerd door onze eigen medewerkers.  Op deze manier kunnen we kwaliteit leveren in het hele traject van idee tot uitvoering. Met een vaste contactpersoon voor u als opdrachtgever. Dat werkt efficient en vertrouwt.

Onze visie

Innovatie is onze kracht. Wij werken constant aan verbetering van onze producten en processen. Wij bouwen met diverse partijen in partnership. Mede hierdoor ontwikkelen we samen vernieuwende bouwconcepten die kostenbesparend zijn. Het gaat om intensieve samenwerking tussen partnerbedrijven. Kennis en krachten worden gebundeld. Opdrachtgever en ontwerper zitten hierbij vanaf het eerste moment samen aan tafel. Van idee tot eindproduct. Alles in een hand slimmer kunnen we het niet maken.

Werkwijze

Door onze engineering worden BIM modellen gemaakt van de staalconstructie met behulp van het 3D tekenprogramma Tekla Structures. Dit programma is erg geschikt om complexe staalbouwprojecten te engineren.  De ontwerp oplossingen worden direct vertaald naar een snelle werkplaats voorbereiding en dan kan de productie beginnen. Door deze intensieve afstemming tussen opdrachtgever projectleider en ontwerper kunnen de faalkosten zoveel mogelijk worden voorkomen.

De fabricage van alle staalconstructies vindt plaats in onze eigen moderne fabriek in Vroomshoop. Het onderscheidend vermogen ligt in onze productiecapaciteit en korte levertijden. Hofman staalbouw is een betrouwbare partner die vrijwel alle productie intern vervaardigd en het gehele proces in eigen beheer weet te managen. Van ontwerp tot en met de montage.

Kwaliteit

Wij voldoen aan alle normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Zo zijn we volgens de product norm NEN-EN 1090 executieklasse 1 t/m 3,  NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001 gecertificeerd. Daarnaast zijn we VCA gecertificeerd en werken volgens alle nieuwe normen en wetgevingen. Wij realiseren onze staalbouwprojecten volgens de SCL-trede 2 veiligheidsladder. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig en gezond te werken.

Beleidsverklaring

Wij streven naar continu verbeteren van Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit en een prettige, veilige en gezonde werkomgeving voor zowel eigen medewerkers als derden. Beleid en doelstellingen zijn gericht op het voorkomen van ongevallen, persoonlijk letsel, milieuvervuiling, materiële schade, het voldoen aan wet- en regelgeving op o.a. het gebied van kwaliteit en milieu en dat zorgt voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De invloed van onze producten en processen op de belasting van het milieu zullen wij zo veel mogelijk minimaliseren.

 

De gevaren en de risico’s worden zoveel mogelijk bij de bron voorkomen of beperkt. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt gekeken naar een collectieve beschermingsmethode of als laatste mogelijkheid persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast worden de arbeidsplaatsen, werkmethode en arbeid zoveel mogelijk aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer aangepast. Ook zullen wij er alles aan doen om zieke werknemers (o.a. naar aanleiding van een bedrijfsongeval) op een verantwoordelijke wijze te re-integreren in het arbeidsproces, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden.

 

Daarnaast zijn wij continu bezig de doeltreffendheid van onze processen en de kwaliteit van onze producten te verbeteren. Dit om te voldoen aan de eisen van onze klanten en de eisen uit wet- en regelgeving. Onderdeel van de continue verbetering zijn een goede overlegstructuur, het behouden en verbeteren van het vakmanschap van onze werknemers, het bespreken van reacties van klanten en het inspelen op signalen uit de markt.

 

Wij conformeren ons aan de waarden zoals algemeen gesteld voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit wordt vorm gegeven door te streven naar de juiste balans tussen winst (profit), de effecten van haar prestaties op milieu (planet), haar medewerkers en haar opdrachtgevers (people).

Wij handelen in overeenstemming met onze kernwaarden;

  • Integriteit.
  • Werk altijd volgens de geldende wet- en regelgeving.
  • Onze belangrijkste middelen zijn onze mensen.
  • Respect voor elkaar.

Wij houden, binnen de eisen van redelijkheid, rekening met onze stakeholders, directe of indirecte. Op elk gebied (activiteiten, inkopen, investeringen) worden mensenrechten gerespecteerd.

Er wordt gestreefd naar een personeelsbeleid waarbij medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en ontwikkelen, passend binnen de behoefte van de organisatie. Wij zorgen voor goede werkomstandigheden voor medewerkers. Hiermee de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers te waarborgen.

Als tegenprestatie wordt verwacht, dat men voldoet aan alle gestelde eisen uit bovengenoemde normen, hoge kwaliteit nastreeft, zich gedraagt conform de opgestelde gedragsregels en meedenkt om te komen tot continue verbetering in de breedste zin des woord. Het voldoen aan hoge kwaliteitseisen betekend nooit, dat wet- en regelgeving mogen worden overtreden, of dat afgeweken mag worden van de veiligheidseisen.
Ten aanzien van inkoop zal gekeken worden naar duurzaamheid. Hierbij zal met name bij leveranciers worden gelet op sociale- en milieuaspecten. Te weten; voldoen aan wet- en regelgeving, respecteren van mensenrechten, beperken van CO2-emissie, zorgdragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en verantwoorde omgang met afvalstoffen.

Ten aanzien van het milieu en omgeving zullen wij streven naar klimaatneutraal ondernemen. Bij de inkoop, mobiliteit en huisvesting zal nadrukkelijk gekeken worden naar de impact van emissie op het milieu en de omgeving.

Via een open wisselwerking willen wij in contact treden en blijven met onze belanghebbenden.

Alle medewerkers, ongeacht de plaats in de organisatie, zijn medeverantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van dit beleid. De directie zal de uitvoering bewaken en ondersteunen, overwegingen serieus nemen en beslissen over verbeterideeën.

Minimaal één maal per jaar zal het beleid getoetst worden aan de hand van ervaringen die zijn opgedaan en aan de stand van de wetenschap in onze branche.

 

Vroomshoop, december 2018

(Directeur)

M.Oosterhuis