+31 (0)546 644 411 info@hofmanstaalbouw.nl

Privacy statement

Hofman Staalbouw b.v. verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Hofman Staalbouw b.v.
In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan leest u hier hoe u daarover contact met ons kunt opnemen

 

Van wie worden de persoonsgegevens verwerkt:

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun (rechtsgeldige) vertegenwoordigers.
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.

 

Waarvoor verwerken wij uw gegevens:

 

 1. Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren, of dat wij u een krediet kunnen verstrekken. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over u gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van een kredietverzekeraar. De gegevens die wij van u ontvangen en over u hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het verstrekken van leverancierskrediet.

 

 1. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Ook hebben wij uw naam nodig om uw betalingen te kunnen doen. Wij kunnen uw naam dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld In het kader van het betalingsverkeer.

 1. Om uw en onze belangen te beschermen

Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.

 1. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

 1. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij Hofman Staalbouw b.v.

 1. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als u voor uw werk contact heeft met Hofman Staalbouw b.v. kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

 1. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. wordt. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven.

 

 1. Voor onze bedrijfsvoering

Als leverancier van staalconstructies vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties.  Om dit overzicht te krijgen verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om te bepalen welk risico wij lopen bij een krediet , en of wij hiervoor een kredietverzekering willen afsluite Ook eventuele belastingverplichtingen kunnen wij hiermee vaststellen.

 1. Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

 

Hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens:

 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Hofman Staalbouw b.v. kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Hofman Staalbouw b.v.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat. Wanneer u bijvoorbeeld nalatig zou zijn met het nakomen van financiële verplichtingen jegens ons kunnen wij dit melden bij een kredietverzekeraar dan wel een incassoburo/advocaat.

 

 

Uitwisseling aan derden

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken.  Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Kan ik inzage krijgen welke persoonsgegevens van mij verwerkt worden

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij Hofman Staalbouw b.v..

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Hofman Staalbouw b.v.

 

Mei 2018.